Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Thành phố Tây Ninh: Thực hiện tốt chế độ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Báo Tây Ninh Online

Thứ năm - 17/08/2023 03:51
Ban CHQS Thành phố chi trả chế độ chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp...

Ban CHQS Thành phố chi trả chế độ chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, khi đất nước hoà bình, thống nhất Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách để giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình mọi mặt ở địa phương, trở thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ CHQS tỉnh, Thành uỷ, UBND thành phố, cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 24 thành phố, Hội đồng chính sách phường, xã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, UBND cùng cấp ban hành các văn bản có liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo 24 thành phố, Hội đồng chính sách phường, xã thực hiện có hiệu quả công tác quán triệt, phổ biến chính sách đối với nhân dân và đối tượng thụ hưởng chính sách, đồng thời làm tốt công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền. Quá trình thực hiện ở các cấp đã tổ chức tốt việc làm điểm, rút kinh nghiệm ở từng cấp. Các đơn vị, địa phương thường xuyên chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chuyên môn trực tiếp làm công tác chính sách.

Sau 17 năm triển khai thực hiện, đến nay, Thành phố đã thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8.11.2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và gần đây là việc tiếp tục thực hiện Quyết định 49/QĐ/2015-TTg ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách ở cơ sở, thành phố Tây Ninh gặp không ít khó khăn như: Sau ngày 30.4.1975, các đồng chí trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã về quê nhà sinh sống, làm ăn, hầu hết không còn giấy tờ gốc và các loại giấy tờ có liên quan nên khó khăn trong việc đăng ký, kê khai, lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách. Số lượng các đối tượng hưởng chính sách nhiều, liên quan đến các cấp, các ngành phải cùng phối hợp giải quyết nên tiến độ bị chậm. Cán bộ làm công tác chính sách ở phường, xã không ổn định nên ảnh hưởng đến việc hướng dẫn, kê khai, đăng ký và thẩm định hồ sơ.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 24 thành phố và Hội đồng chính sách phường, xã đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, UBND cùng cấp ban, ngành các văn bản có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai rộng rải các chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn các đối tượng đăng ký, kê khai, tiếp nhận thẩm định, tổ chức xét duyệt hồ sơ và chi trả chặt chẽ, đúng đối tượng, tạo sự tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 24 thành phố chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát công tác giải quyết chính sách và thường xuyên họp xét duyệt những hồ sơ có đầy đủ cơ sở, không chờ có số lượng nhiều mới xét. Nhờ thực hiện các công tác trên, đã tạo thuận lợi cho việc hoàn tất các hồ sơ để đề xuất hưởng chế độ. Kết quả những năm qua thành phố Tây Ninh đã tiến hành chi trả chế độ chính sách theo các Quyết định 290, 142, 62, 49 cho 2.209 đối tượng với số tiền chi trả trợ cấp 1 lần là 6.519.400.000 đồng.

Kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; tiếp tục khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của chính sách, sự phù hợp của cơ chế, quy trình tổ chức thực hiện; góp phần củng cố và làm tăng thêm niềm tin của nhân dân và đối tượng được hưởng chế độ vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình ở địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự phát triển phồn vinh cho đất nước.

Quang Huy

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp