Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh: Đẩy mạnh chuyển đổi số, nỗ lực hoàn thành nhiệm được giao - Báo Tây Ninh Online

Thứ ba - 25/07/2023 23:23
Hoạt động về nguồn và chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 của CĐVC Tây Ninh và Long An tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Trong 5 năm qua, Công đoàn Viên...

Hoạt động về nguồn và chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 của CĐVC Tây Ninh và Long An tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Tây Ninh thực hiện có hiệu quả, thiết thực đối với công tác chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn trong xã hội.

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra

Theo đánh giá của ông Võ Văn Tân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, trong 5 năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Tây Ninh nói riêng đã có tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế xã hội trên cả nước, ảnh hưởng hoạt động của các cấp Công đoàn cơ sở. Bằng những nỗ lực, CĐVC tỉnh và các CĐCS trực thuộc đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền giáo dục đã giúp cho CBCCVCLĐ nâng cao nhận thức về chính trị, hiểu biết đầy đủ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực rèn luyện tu dưỡng đạo đức, giữ vững phẩm chất, tác phong của người CBCCVCLĐ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Viên chức tỉnh và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) thông qua nhiều hình thức và biện pháp phù hợp để cán bộ công đoàn, đoàn viên thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tham gia có hiệu quả các hội đồng của cơ quan, đơn vị, phối hợp với thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện chính sách cho CBCCVCLĐ bảo đảm công khai, công bằng.

Ngoài ra, CĐCS phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị đúng thời gian quy định; chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động ngày càng được nâng lên.

Kiện toàn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cơ sở, thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ theo quy định. Tất cả CĐCS đã xây dựng được quy chế phối hợp giữa Công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công tác giám sát thực hiện chế độ chính sách đối CBCCVCLĐ được coi trọng... qua đó đã nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ, quyền lợi góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ.

Trong 5 năm qua, đã có 320 tập thể Lao động xuất sắc, 727 tập thể Lao động tiên tiến; 50 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành, 1.229 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 7.839 lượt Lao động tiên tiến. Các cấp Công đoàn được tặng 4 cờ thi đua, 3 bằng Lao động sáng tạo, 25 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và 5 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 8 cờ thi đua và 42 bằng khen; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng 244 giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Xác định xây dựng Công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, CĐVC tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên trong nhiệm kỳ. Cụ thể, công đoàn cơ sở kết nạp 617 đoàn viên Công đoàn, chuyển đến 1.008 người, chuyển đi 346 người và giảm khác 1.134 người. So đầu nhiệm kỳ tăng 370 đoàn viên Công đoàn. Số đoàn viên phát triển mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra 100%.

Ban Chấp hành xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng CĐCS vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, số công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hằng năm là 100%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, không có công đoàn cơ sở yếu, kém. Số đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc hằng năm trên 98% (chỉ tiêu 95%). Qua đó có thể khẳng định, đội ngũ cán bộ đoàn viên Công đoàn ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn

Nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ đột phá trên nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm hoạt động hiệu quả, xây dựng chỉnh đốn Đảng, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... cho thấy sự thuận lợi cũng như nhiều thách thức đang đặt ra với các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh trong thời gian tới.

Theo ông Võ Văn Tân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đặt ra nhiều giải pháp và mục tiêu để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, nâng cao hiệu quả. Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Công đoàn cấp trên, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào CBCCVCLĐ trong nhiệm kỳ qua.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường lợi ích cho đoàn viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức Công đoàn, đòi hỏi Công đoàn Viên chức tỉnh, CĐCS phải bám sát vào quan điểm chỉ đạo của Đảng; có tầm nhìn mới, bản lĩnh vững vàng, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị trong khối Công đoàn Viên chức tỉnh; CBCCVCLĐ phải tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó nòng cốt là các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, CBCCVC và đoàn viên Công đoàn trong khối CĐVC tỉnh, đã tham mưu tốt những văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó là đổi mới các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung triển khai thực hiện mô hình thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện mô hình điều hành Công đoàn điện tử - kết nối giữa Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS trực thuộc.

Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục bám sát nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng, Chương trình hành động thực hiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục triển khai các nội dung về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Đảng bộ. Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với tình hình mới.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng do Covid-19: Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổng hợp hồ sơ và đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chi hỗ trợ 333 trường hợp F0, 60 trường hợp F1, 1 trường hợp F0 tử vong và 1 sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trường hợp trẻ dưới 16 tuổi mồ côi vì Covid-19, tổng số tiền 458.500.000 đồng.

Đ.A

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp