Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Đảng uỷ xã Tiên Thuận: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp - Báo Tây Ninh Online

Thứ hai - 14/08/2023 05:01
Đảng bộ xã Tiên Thuận (huyện Bến Cầu) có 16 chi bộ trực thuộc với 207 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng uỷ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhận...

Đảng bộ xã Tiên Thuận (huyện Bến Cầu) có 16 chi bộ trực thuộc với 207 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng uỷ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong hệ thống chính trị được nâng lên, nhiều việc làm cụ thể hướng đến phục vụ cho dân nhiều hơn, nhiều mô hình mới, cách làm hay của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực.

Khởi công xây dựng cầu Fico 9 (cầu Đồng Tâm 191) tại ấp A, xã Tiên Thuận.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Lực lượng của dân là rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong tư tưởng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân luôn là trung tâm, dân là gốc, mọi việc đều hướng đến vì lợi ích của dân. Tư tưởng của Người về công tác dân vận luôn soi đường để Đảng ta đề ra quan điểm, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác dân vận.

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định: thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

 Thực hiện tốt và có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò và tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tham gia giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc nổi lên ở cơ sở. Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội.

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Các quan điểm, chủ trương được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng các cấp được Đảng uỷ xã Tiên Thuận quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, mạnh mẽ đến các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại ấp B, Tiên Thuận.

Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong công tác dân vận

Tiếp tục phát huy thành tựu, kết quả đạt được và quán triệt quan điểm trong công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, học tập các nghị quyết Đại hội của cấp trên và của cấp mình đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong xã.

Trong đó đặc biệt quan tâm đến những nội dung cốt lõi, mới, liên quan đến công tác dân vận mà Đảng ta đã đề ra trong nhiệm kỳ này, đồng thời thường xuyên cập nhật các văn bản mới của cấp trên liên quan đến công tác dân vận để triển khai trong toàn Đảng bộ thực hiện.

Đảng uỷ cụ thể hoá các văn bản của cấp trên để tổ chức thực hiện ở cấp xã, ban hành Quyết định số 38-QĐ/ĐU, ngày 10.12.2021 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn xã, quy chế quy định rõ trách nhiệm, cơ chế, phương thức công tác dân vận của tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo các phương thức lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận của Đảng; bổ sung, cụ thể hoá quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đối với công tác dân vận; nêu rõ trách nhiệm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã.

Thành lập và thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phối hợp làm công tác vận động quần chúng của xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách từng phần việc và từng ấp; hằng năm trong các đợt ra quân làm công tác vận động quần chúng, Đảng uỷ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp thực hiện rõ ràng, mục tiêu luôn tập trung vào các nội dung chăm lo cho đời sống nhân dân, lấy người dân làm trung tâm để thực hiện công việc, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận với phương châm mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, là một người làm công tác dân vận.

Xác định vai trò của cấp uỷ, chi bộ ấp rất quan trọng trong công tác dân vận, Đảng uỷ kịp thời củng cố và xây dựng 8/8 chi bộ ấp đều có cấp uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này ở ấp; phát huy vai trò của người đứng đầu chi bộ ấp, triển khai thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng ấp hoặc trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp theo đúng chủ trương của cấp trên.

Duy trì định kỳ tổ chức các buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc, HĐND, UBND, Công an, Quân sự, Biên phòng, các tổ chức chính trị - xã hội của xã về tình hình nhân dân và về công tác dân vận. Đồng thời, hằng năm tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn theo Quyết định số 2910-QĐ/TU, ngày 16.8.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, định kỳ tổ chức tiếp công dân theo Quy định 11-QĐ/TW, ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị (khoá XII).

Công tác dân vận chính quyền được Đảng uỷ xã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện theo phương châm “Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Theo đó, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của người dân trong xã tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và đóng góp để xây dựng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đối với UBND xã tập trung xây dựng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thân thiện và hiệu quả, xây dựng môi trường giao tiếp, ứng xử văn hoá, lễ phép với dân, tác phong “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn được Đảng uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư, xã Tiên Thuận là vùng đỏ với trên 1.000 trường hợp F0, tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ phát huy cao nhất vai trò của từng cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác dân vận, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, xã Tiên Thuận tổ chức tốt các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó việc tiêm phòng vaccine đạt tỷ lệ cao, thực hiện tốt việc quản lý cách ly tại nhà. Xã đã vượt qua đại dịch, bảo vệ an toàn tính mạng, đem lại sự bình yên cho bà con nhân dân, dần ổn định và khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Trong thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng uỷ xã Tiên Thuận luôn chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị và các ấp phải sáng tạo, linh hoạt trong cách nghĩ, cách làm, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khoá và hằng năm của tỉnh đã đề ra, đặc biệt trong năm 2023, sau khi tiếp thu chuyên đề “Về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” và kế hoạch học tập của Huyện uỷ, Đảng uỷ đã lãnh đạo xây dựng cụ thể hai kế hoạch chuyên đề triển khai thực hiện trên địa bàn xã gồm: chuyên đề về “Xây dựng xóm, ấp sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” và chuyên đề về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân, cải thiện chất lượng, hiệu quả công việc, nâng cao thứ hạng thi đua” với mục đích làm tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị của xã, khơi dậy khát vọng và phát huy sức mạnh của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn để phục vụ tốt hơn cho dân, xây dựng xã Tiên Thuận ngày càng phát triển hơn.

Ban, ngành đoàn thể xã phối hợp Tiểu đoàn CSCĐ ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và các ấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về khu dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động người dân góp công, góp của trị giá trên 15 tỷ đồng, nhiều nhất là hiến đất làm đường giao thông, thực hiện được 5 tuyến đường hơn 1,1 tỷ đồng. Hằng năm, qua mỗi đợt ra quân làm công tác vận động quần chúng đã huy động trên 500 ngày công lao động và trên 100 triệu đồng; vận động các đoàn công tác của Ban Dân vận Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Hóc Môn, quận Tân Bình, các đoàn từ thiện, các mạnh thường quân đến thực hiện các chương trình hỗ trợ trên địa bàn xã, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

 Duy trì thường xuyên việc vận động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Mỗi dịp tết cổ truyền của dân tộc đã vận động gần 1.000 phần quà trị giá trên 400 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách.

Từ năm 2020 đến nay đã vận động và triển khai xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, xây mới 20 căn và sửa chữa 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là trong phòng, chống dịch Covid-19, công tác dân vận được phát huy tích cực.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, vai trò của tổ dân cư tự quản, Đội tuần tra nhân dân được phát huy, kịp thời nắm tình hình, nhất là dư luận, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo giải quyết, không để trở thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Trên biên giới tổ chức mô hình hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc, từ đó tình hình an ninh trật tự trong nội địa và trên tuyến biên giới luôn được giữ vững ổn định.

 Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của xã và các ấp đã triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo”, tập trung chăm lo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân như: mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tự quản tuyến đường không rác”, “giúp nhau mua bảo hiểm y tế”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”, “Vận động họ đạo Cao Đài tự quản về an ninh trật tự”, vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Thắp sáng đường quê”, “Sửa chữa đường giao thông nông thôn”… Công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều gương điển hình, quần chúng ưu tú được giới thiệu cho cấp uỷ. Có 3 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Trên cơ sở cụ thể hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp thực tiễn ở cơ sở, nhất là hướng mạnh các nội dung đến các ấp, lấy người dân làm trung tâm, bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực mang lại hiệu quả đã góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa cấp uỷ Đảng với nhân dân trên địa bàn xã, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy được nguồn lực trong xã hội, góp phần ổn định tình hình, duy trì phát triển kinh tế, xã hội của xã.

Hồ Võ Thái Bình (Đảng uỷ xã Tiên Thuận)

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp