Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Châu Thành: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững - Báo Tây Ninh Online

Thứ ba - 01/08/2023 11:53
Châu Thành là huyện nông thôn biên giới nằm về phía Tây của tỉnh; diện tích tự nhiên khoảng 580,9 km2, mật độ dân số 247 người/km2; dân số tính đến cuối năm...

Châu Thành là huyện nông thôn biên giới nằm về phía Tây của tỉnh; diện tích tự nhiên khoảng 580,9 km2, mật độ dân số 247 người/km2; dân số tính đến cuối năm 2022 là 40.660 hộ/146.659 nhân khẩu. Địa bàn huyện có 14 xã và 1 thị trấn, với 69 ấp (4 khu phố); trong đó có 6 xã biên giới với 31 ấp.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành giải ngân vốn vay cho người dân.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, huyện Châu Thành có tổng số hộ nghèo 715 hộ/40.660 hộ dân cư, chiếm 1,76 %, cụ thể: hộ nghèo 230 hộ/587 nhân khẩu, chiếm 0,57%; hộ cận nghèo 485 hộ/1.412 nhân khẩu, chiếm 1,19 %. Trong đó, hộ không có khả năng thoát nghèo 103 hộ/129 nhân khẩu, chiếm 0,25 % số hộ dân cư trên địa bàn huyện và chiếm 30,93% số hộ nghèo năm 2022.

Năm 2023, huyện đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 0,3% (tương ứng 122 hộ). Huyện Châu Thành tập trung các nhiệm vụ như: thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ về giống, vốn sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, người có thu nhập thấp; thực hiện hiệu quả nhóm chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo về dân sinh và tiếp cận với các dịch vụ xã hội.

Theo đó, địa phương triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề đúng theo quy định của Chính phủ, dạy nghề gắn với tạo việc làm đối với lao động nông thôn, lao động là người thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuôi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề; phấn đấu có trên 80% lao động có việc làm ổn định sau học nghề.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (đặc biệt quan tâm đối tượng chủ hộ là nữ, thanh niên, cựu chiến binh). Tạo điều kiện cho các đối tượng này được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, bảo đảm đúng đối tượng cho vay giải quyết việc làm, nhà ở, vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện dự toán nguồn vốn: 16,7 tỷ đồng cho hộ cận nghèo, mới thoát nghèo... có nhu cầu vay, phương án vay vốn sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ (bảo đảm hoàn trả vốn); mức vay tối đa 50 triệu đồng/hộ, thời gian từ 3 - 5 năm; trong đó: hộ nghèo 2,5 tỷ đồng; hộ cận nghèo 12 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 2,2 tỷ đồng.

Thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn Trung ương và chuẩn nghèo tỉnh).

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả chính sách cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (chuẩn Trung ương và chuẩn nghèo tỉnh), hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Tăng cường khám và chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo bằng nguôn vận động xã hội hóa. Kế hoạch năm 2023: hộ nghèo (Trung ương) là 230 hộ/587 thẻ; hộ cận nghèo (Trung ương) 485 hộ/1.412 thẻ; hộ có mức sống trung bình 788 hộ/2.518 thẻ.

Tổ phụ nữ đan giỏ nhựa ở xã Thành Long (huyện Châu Thành) góp phần giúp cho phụ nữ nông thôn có thêm thu nhập ổn định.

Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hộ nghèo đủ điều kiện xây nhà đại đoàn kết năm 2023 đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam thực hiện xong năm 2022, năm 2023 không có kế hoạch; hộ cận nghèo đủ điều kiện xây nhà đại đoàn kết năm 2023 là 37 căn/37 hộ.

Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho người nghèo, ưu tiên và tập trung hơn đối với những xã, ấp khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận với các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2023, dự kiến tổ chức 15 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân. Trong đó có người nghèo của 15 xã, thị trấn sẽ được tiếp cận các nội dung liên quan luật như: Luật Hôn nhân gia đình, Bộ luật Dân sự, Hình sự sửa đổi bổ sung, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Luật cư trú, trợ giúp pháp lý...

Ngoài ra, địa phương còn triển khai hỗ trơ người dân truyền thông và giảm nghèo về thông tin: truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội vê công tác giảm nghèo, nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; xây dựng, củng cố thông tin cơ sở; tăng cường nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu xã hội...

Với những nhiệm vụ trên, huyện Châu Thành tập trung triển khai các giải pháp: hạn chế thấp nhất hộ nghèo mang tính chủ quan; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo bền vững; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp để hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, vận động người nghèo, hộ nghèo, người chưa có hoặc thiếu việc làm phát huy khả năng của bản thân, chủ động phân đấu vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, xã hội.

Mặt khác, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, để nâng cao trách nhiệm giúp cấp uỷ, chính quyền cơ sở thực hiện Đề án giảm nghèo. Tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, bảo đảm chất lượng dạy nghề; gắn công tác đào tạo nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch năm 2023. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; vốn ngân sách địa phương cân đối; vốn huy động cộng đồng và doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo năm 2023.

Củng cố, kiện toàn Ban Giảm nghèo ở cơ sở; chú trọng phát triên hệ thống mạng lưới an sinh xã hội để giúp đỡ đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện đúng, kịp thời các chính sách hiện hành để bảo đảm cho người nghèo được hưởng đầy đủ các ưu đãi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, cần đầu tư có trọng điểm, không dàn trải. Thực hiện giảm nghèo có kết quả phải xuất phát từ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ gia đình như: thiếu vốn, thiêu lao động, thiếu đất sản xuât, thiếu kinh nghiệm, gia đình có người mắc tệ nạn xã hội...

Phát động mạnh mẽ phong trào đóng góp vào “Quỹ vì người nghèo” tại địa phương và nguồn kinh phí của mọi tổ chức kinh tế, xã hội, các tầng lớp dân cư, nhằm chia sẻ trách nhiệm cộng đồng để hỗ trợ xây nhà cho hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2023.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện ở huyện, xã, thị trấn gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo của huyện.

Trúc Ly

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp